نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آریا نخ زرند 05137669463 05137669462 تولید
الیاف پلی پروپیلن 08664463157-6 تولید
ریسندگی ناهید اصفهان 03137582789 03137582789 تولید
نام ریس شرق 02188323991 02188823563 تولید
نخ ریسان سبز شاهین 02188947665 02188935735 آدرس ایمیل تولید www.tromel.ir
آتشکاران 02822222991 تولید
آذر آران تهران 02188981347 02188957022 تولید
آذر پود 04146342224 04146342624 آدرس ایمیل تولید
آذر گلدیس تاب 02425294425 تولید
آرتا تاک 02835223152 تولید
آرتا تجارت زرین 02188712918 02188716032 آدرس ایمیل تولید www.artatejarat.com
آریا نخ 02188502125 02188737277 تولید
آریا پود 02188801162 02188801162 تولید
آسمان ریس طبرستان 01244333869-71 01244333872 آدرس ایمیل تولید
آصال الیاف سپاهان 03125643174 03125643853 آدرس ایمیل تولید
ابریشمین نخ 05132463283 05132463298 تولید
اطلس تاب کاسپین 02822848305-7 02822848305-7 تولید
اطلس فام پارس 02188302113 02188827024 آدرس ایمیل تولید www.gilanspinning.com
اطلس پارت 03615552915 03615570757 تولید
افرا نخ تهران 02122042754 02122042776 تولید
افشار یزد 0212241607-9 02122713311 تولید
الیاف آسیا 08644433690 08644433699
الیاف امین 02177225224-5 02177801997 آدرس ایمیل تولید
الیاف بافت سپاهان 03135722251-2 تولید
الیاف زاگرس بروجن 05132258972 05112543428 تولید
1 - 25 از 228 مورد