نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
خدمات بافت کاظم زاده 02155818301 02155575458 آدرس ایمیل
نساج بافت ایرانیان 02155637469 02155154467 آدرس ایمیل www.nassajbaft.com
پلیسه مریم (پلیسه مریم) 02166461813 02166404359 تولید www.pleating.ir