نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
حریر بافت تفت 03532634027 03532632757 تولید
ریسندگی اتحاد اردبیل 04518383625-7 04518383627 تولید
نخ کاسپین 02822848312 تولید
کوشا پازیریک 02188681326 تولید