نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذرریس تبریز 04134328353 04134328010 آدرس ایمیل www.azarris.com
آیدین بافت 02155575210 02155626982 تولید www.Aidinbaft.com
الیاف پلی پروپیلن 08664463157-6 تولید
بافندگی والا 02166708330 تولید
تریکو صانع 02166708630 02166708630 تولید
زرپود 02552343445
صائین بافت 02188941344 02188942561 تولید
صالباف یزد 03537272188 03537272188 تولید
صباغ 02155812869 تولید
غفاری فر 02133553304 تولید
نوین بافت 02637776426-7 02637776426 تولید
پودینه بافت 02133751127 02133743343 آدرس ایمیل تولید www.pudinehbaft.com
پوشانک یزد 03535213927 03535211122 تولید
آذر آران تهران 02188981347 02188957022 تولید
آذین 0090 212 589 25 89 آدرس ایمیل www.azintekstil.com
آذین پود یزد 03537275528 03537275528 تولید
آرين بافت 02824453467
آیدین بافت دهق 02155575210 02155626982 آدرس ایمیل www.aidinbaft.com
ابريشم طوس 05135421451 05135421503 آدرس ایمیل تولید
ارمان تکس 02166497637 02166481347 تولید
اسپریچ بافت رفسنجان 03918234410
اشراقي 04133222348 تولید
اطلس پارت 03615552915 03615570757 تولید
اطلس یزد 03537272483 03537273013 تولید
اعلاباف 02144545252 02144545253 تولید
1 - 25 از 223 مورد