نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
پویا باف اصفهان 03142290770 03142290545 آدرس ایمیل تولید www.pouyabaf.com
آریا بافت کاشان 03612553309 03615319121 تولید
آریا گل تکس 02824454376-7 02824454376 تولید
آرین هورسا 02155161507 02155609264 تولید
ابهر برزنت 02188953042 02188950856 آدرس ایمیل تولید www.abharbrezent.com
اسپادان بافت اصفهان 03135316222 03135316221 آدرس ایمیل تولید www.espadanti.com
اطلس بافت 02133741561 02133741561 تولید
الگانت سمنان 02313352903 02313352910 آدرس ایمیل صادرات, واردات, تولید www.elegantsemnan.com
ایران نساج 03536206388 03536206388 تولید
ایران پوپلین 02188934161 02188934064 آدرس ایمیل تولید www.iran-poplin.com
ایران کرک ۰۲۸۲۲۲۲3515-16 ۰۲۸۲۲۲۲3530 تولید
بافت دوخت 02188809077 02188808435 تولید
بافته های ابریشم پود گیتی 02165432544 2165432648 تولید
بافندگی سمنان 02333683443 02333683435 تولید
بافندگی شمس 09123942949 آدرس ایمیل تولید www.shMsh-knitting.ir
بافندگی طهرانی 02155606966 02155637506 آدرس ایمیل تولید
بالران پلوش 02832229033-7 02832223770 تولید www.balranplush.com
بهار بافت ابتکار 03135254570 0313۵۲۵۴۵۷۱ تولید
ترمه آبیک 02822825561 02822822127 تولید
ترمه هاشمی یزد 035362261120 035362261120 تولید
تولیدی تاپ روز 02166468831 02166460117 تولید
تولیدی توکل 03135254571 تولید
تکمیل بافت 02156545949 02156545946
تکمیل پارچه معراج 02625333614 02625333614 تولید
حریر نام کویر 03535233888 03535233999 تولید
1 - 25 از 74 مورد