نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
در باف 02855225017 تولید
ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهر 07714540601 07714540007 تولید
ریما 02832223142 02832223142 تولید
زر جین 02188730790 02188750386 آدرس ایمیل تولید www.pargroup.ir
زرین دل فردوس 02825682011-12 تولید
سبلان پارچه 04518282426 تولید
سعادت نساجان یزد 03537273081-4 03537272083 تولید
سلک باف یزد 02188916740 02188916739 آدرس ایمیل تولید
سیمین پتو 03515232300 03515232300 آدرس ایمیل تولید www.siminblanket.com
سیمینه باف یزد 03537272326 03537272326 تولید
شکوفه بافت کوثر 04532965147 تولید
صحرا باف خزر 01735224464 01735224464 تولید
صنعت بافت معین 02412221313 02412221313 تولید
فردین تفت 03532635230 03532635230 تولید
قائم بافت جزه 0312622201 تولید
قیزیل بافت 04533338461 04533714676 تولید
مخمل البرز 02822222615 تولید
مشکین دشت کرج 0261۶۲۰۴۰۸۶ 0261۶۲۱۳۵۵۵ تولید
مهتاب بافت 02166434811-12 02166434813 آدرس ایمیل تولید www.mahtabbaft.com
مهتاب بافت حریر 02122066451 02144245528 آدرس ایمیل تولید www.mbhir.com
نخ البرز ۰۲۸۲۲۲۳۰۵۴۸ ۰۲۸۲۲۲۳۱۵۸۲ تولید
نساجي فردوس 05632742706 05632742706 www.ferdowstextile.com
نساجی اردکان 03536294891 03536294890 تولید
نساجی بروجرد 02188794431 02188783564 آدرس ایمیل تولید www.borujerdtextile.com
نساجی بندپی بابل 01112521755 فروش, تولید www.bptextile.ir
26 - 50 از 74 مورد