نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذر اسپان ریس 04134328361 تولید
آرین بافت 02832852544 تولید
ایتال تریکو 02133115116 02133115817 آدرس ایمیل تولید
ایران نایلکو 5522072 5522072 تولید
بازرگانی بافت دوخت نخستین 02133551078 02133551078 تولید
بافت تهران 02133908385 02133972735 تولید
بافت کویر اردکان 03532224488 03532224488 تولید
بافندگان قزوین 02822223238-9 02822223238 تولید
بافندگی فام تکس 05632742706 05632742706 تولید
بالران پلوش 02832229033-7 02832223770 تولید www.balranplush.com
به بافت 02155803119 02155570400 تولید
تارا ریس آریا 02188870757 02188870758 آدرس ایمیل صادرات, تولید
تام باف 02832222923 02832222923 تولید
ترومل 02812221839 تولید
تریکو بهارک شمال 01132023717 01132023717 آدرس ایمیل تولید
تولیدی به بافت 02832222275 تولید
تولیدی دیبا 02832223618 02832223618 تولید
تولیدی کشباف میچکا 02133933636 02133902933 تولید
جامه پوشان شهیر 02165144144 02165144144 تولید
جلیل نخ اصفهان 03125322161 03125322161 تولید
سلیم بافت البرز 02812562521 02812562521 تولید
شال بافت 02144503481 02144503480 تولید
شاهین بافت البرز 02822224547 02822224547 تولید
صحرا باف خزر 01735224464 01735224464 تولید
قائم بافت جزه 0312622201 تولید
1 - 25 از 38 مورد