نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
مانا حریر صبا 03112222149 تولید
مهتا رنگ توس 05113442003-7 05113442008 آدرس ایمیل تولید www.mahtarang.com
میکرو نخ کویر 03537273480 03537273480 تولید
نخ نگارستان قزوین 02825230715 02825228866 تولید
نساجی فیروزه مشهد 02155809351 02155809348 تولید
نساجی وال 02835686042 تولید
پودینه نخ 02133742853 02133743343 تولید
پوشانك 02166496569 تولید
کرپ ناز 02188737105 02188731246 تولید www.crepenazco.com
کیکو 02166405931 02166460729 آدرس ایمیل تولید www.kikotean.com
گرد باف میلاد 08642343375-6 08642342562 تولید
گرد بافان قزوین 02824454614 02824454614 تولید
گلدسته بافت 02155806440 02155893228 تولید
26 - 38 از 38 مورد