نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
ایران برک 01314230811 تولید
ایران مرینوس 02188754161 02188759732 آدرس ایمیل تولید www.iranmerinos.com
ایران کرک ۰۲۸۲۲۲۲3515-16 ۰۲۸۲۲۲۲3530 تولید
تهران باف 021۴۴۵۴۵۱۷۳ 021۴۴۵۴۵۱۳۲ تولید
میهن باف 02166712233 02166760504 آدرس ایمیل تولید
نساجی آذر گیو کاشان 02188786972 02188786974 تولید
والاپوش تهران 02833977374 تولید
وطن اصفهان 03113802146-7 03113802584 آدرس ایمیل تولید www.lifegroupholding.com
پارس فاستون 02188733122-7 02188733122 تولید www.parsfastoon.com
پشم بافی گل نثار 0312۵۲۴۲۹۲۲ 0312۵۲۴۲۹۲۴ آدرس ایمیل تولید www.goltexgroup.com
پشمبافی افشار 0351۵۲۵۶۲۰۴-۶ 0351۵۲۵۲۸۱۸ تولید
پشمبافی توس 0511۵۴۲۲۲۱۷-۲۱ 0511۵۴۲۲۲۱۹ تولید
پوشاک جامعه 02188845091 02188845099 آدرس ایمیل تولید www.jameeco.com
کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطهری 02824453301 تولید www.motaharico.com
کوکما 02126131315 02126131318 تولید www.kookma.com
یزد فاستون 02188758577 02188756594 تولید