نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذر ایپک سولدوز 04436373668 04436373669 تولید
ایران سپهر 03125642966-7 تولید
بافندگي اطلس بافت مشهد 03623295094
درخشان نگین کاشان 03155503615-6 03612553616 آدرس ایمیل تولید www.dncarpetco.com
فرش احتشام کاشان 03154759965 03154759975 تولید
فرش جواهر آسیا 02166411577 02166481508 صادرات jawaherasiaco.com
فرش نخشین 08716223563 تولید
ماه روبافان کاشان ۰۳۶۲۲۷۵۰۳۲۰-3 036222750019 تولید
نیما بافت کاشان 02188526508-10 02188449718 آدرس ایمیل تولید www.nimacarpet.ir
پرنیا بافت کاشان 03154759206-7 03154759856 آدرس ایمیل تولید
آبفران شمال 01333690155-60 01316690155-60 تولید
آدینه فرش کاشان 03622823629 03622823629 تولید
آذرخش بیدگل 03154759082 03154759083 تولید
آرا پردیس تهران (فرش جردن ) 03154750338 03154759190 آدرس ایمیل تولید www.jordancarpet.com
آرام تاب 03615535588-9 3615535588 تولید
آران گل 03154759144 03154759144 تولید
آرتا بافت پارس 03154759106 03154759373 تولید
آرشین بافت 03154759047 03154759072 تولید www.arshinbaft.ir
آریا نگین مشهد اردهال 036222553446 036222553446 تولید
آریان مشهد 03154759880 03154759880 تولید
آریانا بافت پارسیان 03154759593 03154759593 تولید
آریانا پاسارگاد کویر 03154759593 03154759593 تولید, خدمات
آزاد نقش کویر 03154759795 03154759796 تولید
آزادگان کاشان 03154759324 تولید
آسمان کویر کاشان 03154759255-7 03154759256 تولید
1 - 25 از 538 مورد