نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
افرا کمند 02122418561 02122420701 آدرس ایمیل تولید www.tsdanesh.com
سپهر بافت خاورمیانه 02133951201 02133935196 آدرس ایمیل تولید www.sepehrbaft.com
صنعتی لایی ساز 02432462387 تولید
طب و پلیمر 02188835053 0218830994 آدرس ایمیل www.medipolco.com
میشا بی بافت ( میشا کو) 01922632341-3 تولید
نیما نساج 02636103287-8 02636103650 خرید, فروش, صادرات
کانون منسوجات بی بافت ایران 02188309682 تولید www.nonwoven.ir