نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بافت پارسیان 05122543425 05122543425 تولید
پنبه هیدروفیل وحوله سهند 02188950431-6 02188971686 تولید
آذر اسپان ریس 04134328361 تولید
آران گسنر 07127262182 07127262181 تولید
آکا آذران 04723534505-8 04723534463 آدرس ایمیل تولید
آکین کود آذران 04723533463 04723533463 آدرس ایمیل تولید www.aka-azaran.com
ابهر ريس 02122258950 02122258951 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.nikoogroup.com
اطلس خواب سپاهان 03115724133 03115724133 تولید
بادران ایساتیس کویر یزد 03537272881 03537272881 تولید
بافت سان 08512442301-2 08512442296 تولید
بافتینه 02122885599 02122885600 آدرس ایمیل تولید www.baftineh.com
برگ پلاست بهپود یزد 03536236930 03536236930 تولید
به بافت پلاست یزد 03536236930 تولید
بی بافت 02188721777 02188720516 تولید
بی بافت پاکان پارسیان 02166621745-47 02166615195 تولید
بی بافت کلاردشت 02188557335-6 02188555841 آدرس ایمیل تولید www.kbibaft.com
تجهیز طب بارمان 02637773996 تولید
تولیدی لایی ابرینه دلیجان 08664232202 08644232202 تولید
جستار صنعت دلیجان 02122020078 02122020078 تولید
درمان پوش آراسته 02825428464 02825428464 تولید
روژان زاگرس باختر 08318228647 08345853226 تولید
سلامت طب گستر نوین جامع 04136370240 04116553362 تولید
سپهر بافت خاورمیانه 02133951201 02133935196 آدرس ایمیل تولید www.sepehrbaft.com
سپید بافت شرق 05138437738 05138434456 تولید
صنعتی مهرورز 02425223131 02425276730 تولید
1 - 25 از 45 مورد