نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آریا فن سازه 04135561398 تولید
آسیا مارال 02188517315 02188755672 تولید
افرا بافت 02832224020 02832223442 آدرس ایمیل تولید www.afrabaft.com
افرا نخ تهران 02122042754 02122042776 تولید
الیاف تورنگ کلاله 01735440782 01744240782 تولید
الیاف سنتتیک خراسان 05137615574 05137615574 تولید
بافت فرمهين 02188503155-7 02188740840 آدرس ایمیل www.kabirind.com
تار و پود زرین شمال 02188534190 02188734101 آدرس ایمیل تولید www.zarinbag.com
تعاونی نو بافت شرق 05433413693 05433413693 تولید
تک تاب ظریف 03612553205-6 تولید
جهان کیسه کشاورزی سواد کوه 01232256186 01232256186 تولید
رسن گستر 02122666300 02122666300 تولید
رویال پلاست پود 02188881126 02188881126 تولید
زر کیسه یزد 03532322552 تولید
زربافت فراهان 02188503155 02188740840 تولید
سینا نخ پارس 02166740741-2 02166740741 تولید
شرکت ناصرگوهری 04137230842 04137230842 تولید
صنعت بافت معین 02412221313 02412221313 تولید
صنعت یاران نکا 01134752132 01525752132 تولید
صنیع بافت 0282222649382 تولید
فربافت 0292۳۴۲۳۲۸۰-۱ تولید
مازند کیسه جویبار 01243464057 تولید
مهربان الیاف گرمسار 02334553423 02334553419 تولید
هما رشتن 02188211752 02188211748 آدرس ایمیل www.homareshtan.com
همکار سنگ قم 02523675536 02523675536 تولید
1 - 25 از 40 مورد