نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
پويا نخ ایلام 08412234413 تولید
پينك 01313382370 آدرس ایمیل صادرات, تولید
کنف کار 02188751615 02188751615 تولید
کوهین بافت 02813338237 تولید
کیسه بافی اصفهان 03145644112 03145642991 صادرات, تولید
کیسه بافی کاویان پود 08123245856 آدرس ایمیل تولید
کیسه زرین شمال 02188534190 02188734101 آدرس ایمیل تولید www.zarinbag.com
کیسه طلایی زاینده رود 03125644227 03125644227 تولید
کیسه نخ مهیار پلاست 9111763805 تولید
کیسه کاسپین مازندران 01133434483 01133434484 تولید
کیمیا الیاف 02188535346 02188743162 تولید
گلسان بافت 04136374154 04116373863 آدرس ایمیل تولید www.golsanbaft.com
گلسان کیسه آذربایجان 04136377213 04136377213 تولید
گونی بافی وطن سقز 08742223215 08742223215 تولید
گونی گستر جماران 04613522508 04412247030 تولید
26 - 40 از 40 مورد