نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
پارس لامع 02144498210 02144499811 آدرس ایمیل تولید www.parslame.ir
آذر گلباف 02155690670 آدرس ایمیل تولید
استلا 02634469658 02634469658 آدرس ایمیل تولید www.stella_h_c.com
اطلس پود 04136372726 تولید
ایران پوپلین 02188934161 02188934064 آدرس ایمیل تولید www.iran-poplin.com
بازتاب نور ایساتیس 02632738896 تولید
بافت هلال یزد 03515217480 03515211880 تولید
بافندگي همايون بد 02144525817 02144525826 آدرس ایمیل صادرات, تولید
بافندگی همایون بد 02144525817-25 02144525826 آدرس ایمیل صادرات, تولید
برق لامع 02166709654 02166724540 تولید, توزیع
تارتن رنگین اصفهان 02133110539 آدرس ایمیل تولید www.tartantex.com
ترمه خجسته 03536262960 03536267008 آدرس ایمیل تولید www.termehkhojasteh.com
تعاونی وتولیدی پشتی وکالای خواب درکویرزرند 03433426880 03433426880 تولید
تعاونی پوشاک ایده ال فجر3142 03612204609
تولیدی مارلیک 02133132544 تولید www.aa-marlik.com
جام میراث جهان 02166704416 02166714805 تولید www.sidaar.com
حریر کیمیا مهر 02637858651 02637858651 تولید
حوله حریرفر 02188757482 02188731514 تولید www.harirfar.com
رزین تاژ 02188326871 02188326874 آدرس ایمیل تولید, خدمات www.resintaj.com
رنگین بافت 02155162883 02155162883 آدرس ایمیل تولید www.rang_baft.ir
رنگین بافت طلائی 03535215676 03535217065 تولید
شرکت گلفام 02188500190 02188500190 آدرس ایمیل تولید www.golfamtextile.ir
فواد الیاف 02188015516 02188350016 آدرس ایمیل تولید
لعیابافت نمونه یزد 03515227622 تولید
ماندگار 03113808042 03113808041 آدرس ایمیل تولید www.mandegartex.com
1 - 25 از 45 مورد