نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بافت فتاحی 02155577155 02155579720 آدرس ایمیل خدمات www.Fattahitextile.com
تهران نساج 02166038080 02166019221 آدرس ایمیل تولید
تکنو یدک سیر 03155573766 03155578777 تولید
سعادت دار 09121030098 تولید
صنعت گستر 03155573620 03155575535 فروش, تولید
مایسا تسمه 02133961374 02133961374 آدرس ایمیل خدمات www.mysatasmeh.com
نساج بافت ایرانیان 02155637469 02155154467 آدرس ایمیل www.nassajbaft.com
نوید تکس پارت 02188707768 02188707769 آدرس ایمیل
پارس اهنگ 02188766422 02188762226 آدرس ایمیل فروش, تولید
پاکنام پلاستیک 03115722311 03116410192
پیشرو نخ لیا 0283345904 0283345905 آدرس ایمیل تولید
کیمیا فرایند سپهر 02166914133 02166914133 آدرس ایمیل واردات, تولید www.Kfco.ir