نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
افروز 01132190171 تولید
رحمان بافت 02155862981 تولید www.Rahman-baft.ir
زنجان نخ راز 02412221570 02412221570 تولید
شیما پود 05113653681
صنايع دستي كتول 01736225378
نساجی طاووس-گل نخ 02155627681 02155158732 آدرس ایمیل تولید tavoosparandak.ir
کیا زیپ 02188903677 02188917499 آدرس ایمیل تولید kiazip@jamejam.net
یراق سعید 02133921220 02133112638 تولید