نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بهینه سازان فن و صنعت پردیسان 02188830507-8 02188837145
تعاونی آموزشگاه طراحی و دوخت ظریف کارگیل 01333669597 01333669597
رحمان بافت 02155862981 تولید www.Rahman-baft.ir
شرق نساج 05117624128 05117657161 آدرس ایمیل خدمات
شوکا ایرانیان
پشم شویی میر کمالی 03412457880 03413420288
کیمیا نسج کاشان 03154725210 03154725210 خدمات
کیمیا کاو جهان 02188932805-7 02188943468 آدرس ایمیل تولید www.kkjco.com