نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آراز وش مغان 04532783417 04532783417
ارس وش مغان 04517223982
تعاونی کشاورزان گرگان و دشت 01716622215 01716622215
تولیدی پنبه مسعود 05832476411 05832476411 تولید
سفید گل بجنورد 05832773316 05832773316 خدمات
سهامی دژ آق قلا 01735225599 خدمات
مرهم ساز میبد 03532338778 03532338778 تولید
وش دشت مغان 04532725071
پرژن بندر گز 01734362797
پنبه تهران 021834010-4 021834010
پنبه نارین میبد 0352۷۷۵۱۳۷۸ 0352۷۷۲۴۱۳۲
پنبه هیدروفیل امید گلستان 01734223644 01736223644 تولید
پنبه پاک کنی اتحاد قم 02516650406 02516650406
پنبه پاک کنی بابک مغان 04532783417 04532783880 خدمات
پنبه پاک کنی تاج بجنورد 05832223020 05842223020
پنبه پاک کنی كاوياني 05832313260 تولید
پنبه پاک کنی وش قم 02526222777 02526222777
کشت و صنعت شکوفه آفتاب 05832476242 05832476243 تولید
گالیکو 01713354609 01713354609
گل پنبه اسفراین 05727228605 05727228605
گلناز سرایان 05358222138 05358222138 تولید
گنبد پنبه فندرسک 01735862533 01735862533 خدمات