نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
ماهنامه دنیای نساجی 02126200294 02126206905 آدرس ایمیل توزیع, خدمات www.aiti.org.ir
ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک 02188516799 02188525872 آدرس ایمیل توزیع, خدمات sanatnassaji.com
ماهنامه نساجی امروز 02166906820 02166906820 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.itme.co
مجله نساجی موفق 02188274351 02188274351 آدرس ایمیل www.nasaji-movafagh.com
مجله کهن 02177245780 02177243296 آدرس ایمیل wwwn.kohanjournal.com