نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
ابزار درمان 02188746270-1 02188752869 آدرس ایمیل تولید www.adc.ir
باند و گاز بابلسر 02188528690 02188528690 تولید
باند و گاز شمال 01327542263 01327542264 آدرس ایمیل تولید www.sabzeshomal.co
باند و گاز و پنبه کاوه 08642342128 تولید
باندهای پزشکی ایران 02188742610 02188742609 آدرس ایمیل تولید www.bpi-co.com
تولیدی بافته 01142175123 01142175122 تولید
شمال باند طبی 02122920243 02122920243 تولید www.rayacotton.com
شهاب باند 9153166302 تولید
صانع طب 02188759368 02188759369 آدرس ایمیل تولید www.saneteb.com
نساجی ماهان تفرش 02166967195 02166967197 تولید www.mahantafresh.com