نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
طب و پلیمر 02188835053 0218830994 آدرس ایمیل www.medipolco.com