بدینوسیله گزارش تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه طی یک دهه اخیر که توسط سازمان توسعه تجارت ایران منتشر گردیده است تقدیم حضور می گردد .

لینک دانلود گزارش

تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه