دستورالعمل شماتیک بانک مرکزی برای واردات با ارز صادراتی خود یا پروانه صادراتی دیگر صادرکنندگان پس از گلایه‌ها و نقدهای صادرکنندگان نسبت به مشکلاتی که در مورد انجام واردات با ارز حاصل از صادرات خودشان داشتند، بانک مرکزی مراحل کامل انجام این فرآیند را شرح داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از آزاد بودن و هموار بودن مسیر آن گفته است. رضا رحمانی گفته است که طی تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و گمرک رویه واردات در مقابل صادرات برای مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور عملیاتی شد. آنچه که رحمانی در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده، در نامه معاون ارزی بانک مرکزی به سرپرست سازمان توسعه تجارت تشریح شده بود. دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌های صادراتی) از سوی صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، برای اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان، در اختیار اتاق تهران قرار گرفته است. شماتیک دستورالعمل بانک مرکزی برای واردات با ارز صادراتی