اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاك  ایران افتخار دارد با بیش از 32 سال سابقه درخشان در خدمت تمام فعالین این عرصه اقتصادی باشد. اهداف عمده اتحادیه که در قالب استراتژی این مجموعه پیگیری و اجرا می گردد به شرح زیر است :

 

1. تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء

2. بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه تولید و صادرات

3. مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها

4. ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت اعضاء

5. فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی

6. ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو

7. انجام هرگونه فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه

8. تلاش برای توسعه تولید و صادرات کالاو یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

9. کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای تولید و صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

10. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء

11. جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران

12. تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات تولیدی و صادراتی کشور

13. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید و صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی

14. اجرای آندسته از وظائف اجرائی مرتبط با تولید و صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض میشود

15. برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی مرتبط با اهداف

16. برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظائف اتحادیه

17. کوشش برای جذب سرمایه ، فناوری ، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.