1-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه اتحاديه

3-پرداخت حق عضویت سالانه

4-اشتغال در یکی از شاخه های صنایع  نساجي و پوشاک

5-دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن 

6-دارا بودن كارت بازرگاني یا عضویت در اتاق بازرگانی

7-دارا بودن اظهارنامه  صادراتی سال جاری و سنوات گذشته( صادركنندگان )

8- تکمیل فرم عضویت