آقای مهندس سعید جلالی قدیری

دانش‌آموخته رشته مهندسی تکنولوژی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1379

سردبیر ماهنامه نساجی امروز از سال1377

سر دبیر ماهنامه کارآفرینان از سال۱۳۸۳
 عضو هیئت موسس جامعه متخصصین نساجی ایران

بازرس جامعه متخصصین نساجی ایران 3 دوره

 عضویت و فعالیت اجرایی در جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران