ماه آذر امسال، همايش بين المللي بررسي سرمايه گذاري مشترک ايران و برزيل در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد فخرالدين عامريان، دبير برگزاري همايش فوق، با اعلام اين خبر گفت: پيرو فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي از يک سو و وجود ظرفيت هاي بسيار بالا در کشور برزيل بعنوان يک کشور توسعه يافته از سوي ديگر، اين همايش ظرفيت هاي دو کشور را براي جهش سرمايه گذاري بررسي خواهد کرد.
به گفته وي، در اين همايش علاوه بر تجار و سرمايه گذاران ايران و برزيل، مسؤولان دولتي نيز حضور خواهند داشت تا در حد امکان، مشکلات را براي تسريع در سرمايه گذاري برطرف کنند.
عامريان تصريح کرد: رويکرد دولت براي تقويت توليـد صادرات محور جدي است و با توجه به بازار بزرگ برزيل، اين همايش مي تواند ظرفيت خوبي براي رشد صادرات به برزيل باشد.
بزرگ ترين صادرکننده فرش کشور افزود: در سند چشم انداز 1404 به منظور دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي همراه با تعامل فعال اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي از طريق توسعه صادرات غيرنفتي و هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي تاکيد شده است و کشور برزيل با توجه به جايگاه بسيار مناسب اقتصادي در جهان، مي تواند از بازارهاي بسيار مناسب صادرکنندگان ايراني باشد.
دبير همايش بررسي سرمايه گذاري مشترک ايران و برزيل خاطرنشان کرد: بررسي راهکارهاي تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي، تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات، شکل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي و شناسايي و بکارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي افزايش صادرات غيرنفتي از ديگر اهداف اين همايش است.