بدینوسیله به اطلاع می رساند یک هیأت اقتصادی از کشور بلغارستان به ایران سفر خواهند نمود. به همین منظور جلسه رو در روی تجاری در ساعت 15 تا 17 دوشنبه 10 خرداد ماه جاری در طبه نهم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

فهرست اسامی و اطلاعات شرکتهای بلغاری حاضر در نشست تجاری فوق از طریق مراجعه به بخش اطلاعیه های وب سایت اتاق ایران به آدرس www.iccima.ir قابل دریافت می باشد.