«اعتباراسنادي قابل انتقال، اعتبار اسنادي اتكايي»

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی

کسب اطلاعات بیشتر:

icc-iran.org