مدیر عامل : آقای محمد ضابطي طرقي
تلفن : 88534190-4
فکس : 88734101
ایمیل : info@zarinbag.com
سایت : www.zarinbag.com
تولیدات : کیسه پلی پرو پیلن نخ BCF-CF
نشانی : خیابان شهيد بهشتي - خیابان شهيد سرافراز - کوچه سوم - پلاک 15