متولد 1332 آبادان

لیسانس تاریخ ادبیات انگلیسی

 دارای33 سال سابقه کاری

مدیر بازرگانی شرکت بنیاد موتور ایران

 مدیر بازرگانی شرکت فرآورده های شیمیایی سازمان صنایع ملی ایران

 مدیر بازرگانی شرکت فرش مشهد به مدت 12 سال

 مدیر بازرگانی گروه ستاره کویریزد به مدت 14 سال

 13 بار عنوان صادر کننده نمونه کشوری و استانی

 نایب رئیس دوم  اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران1395-1392

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از 1395