- عضویت در هیئت مدیره شرکت بافت کبیر جزه

- مدیریت بازرگانی شرکت بافت کبیر

- عضو هیئت مدیره شرکت نگین بافت هرند

- سرپرست کمیته صادرات اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران