- شروع فعالیت در زمینه تولید پوشاک از سال 1348 

- تاسیس شرکت پوشاک قهرود در سال 1357 و مدیریت آن تا کنون 

- تاسیس و راه اندازی شرکت رنگرزی الوان قهرود

-کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری در سال 1376

- کسب عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1383

- کسب چندین عنوان واحد نمونه صادراتی در استان اصفهان

- عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران