- لیسانس مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر و فوق لیسانس مهندسی نساجی دانشگاه منچستر

- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- موسس و مدیر عامل کارخانه بافت حریر سمنان

- موسس و عضو هیئت مدیره کارخانه یاس باف سمنان

- موسس و عضو هیئت مدیره کارخانه سمنان بافت شرق

- موسس و عضو هیئت مدیره کارخانه روا بافت سمنان

- عضو هیئت مدیره ماشین سازی تبریز

- عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان اتاق سمنان

- رئیس انجمن صنایع همگن استان سمنان

- رئیس کمیته رنگرزی و چاپ انجمن نساجی ایران

- عضو اتحادیه صادرکنندگان صنایع سمنان

- مشاور مدیر کل وزارت صنایع

- مشاور معاون وزیر صنعت و تجارت