- کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

- معاونت روابط استراتژیک و فروش پوشاک کارخانجات آرتامد

- مدیریت صادرات شرکت فیبکو ایران از سال ۹۴

- مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت نساجی آرتا تجارت سال ۹۰- ۹۲

- راه اندازی مرکز خرید سانا واحد مدیریت اجرایی

- مشاور بازاریابی و تحقیقات بازارکردستان عراق از سال ۸۹

- کارگزار نمایشگاه در ایران

- تولید بدون کارخانه، پارچه های صنعتی

- کارشناس فنی بازرگانی مجموعه قائم رضا سال ۷۴ تا ۷۹

- مدیر فروش شرکت نوردپوشش سال ۷۰- ۷۴

                  - 40 سال سابقه فعاليت در صنعت نساجي

- اولين صادرکننده جوراب و دستکش به کشورهاي آسياي ميانه

- دريافت لوح تقدير از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

در حال حاضر :

- عضو هيئت مديره و خزانه دار اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران 

- عضو هيئت مديره اتحاديه بازرگاني کالاهاي کشباف و جوراب و رسته هاي وابسته

- رئيس هيئت مديره شرکت تعاوني جوراببافان دوسيلندر تهران و حومه

- رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توليدي جوراب بالمانه