بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) که در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 2/07/1393 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نشانی تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان شهید موسوی- شماره 175 تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.  

 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره در مورد فعالیت های انجام شده در سال 1392       

2- استماع گزارش مالی و تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/92

3- استماع گزارش بازرس قانونی اتحادیه

4- تصویب بودجه سال 1393

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

6- سایر موارد

 

 

                                                                                                       هیات مدیره