تصویب نامه شماره 70459/ت49026 ه مورخ 23/006/93 هیات وزیران مبنی بر اضافه شده تبصره 2 به ماده یک آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت30370 ه مورخ 27/03/83 و اصلاحات بعدی آن .

متن تصویب نامه