گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی مستقل با تاکید بر جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی اعلام کرد: اعلام خروج كالاي موضوع اظهارنامه ها در سامانه واردات در مقابل صادرات الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرين گمركات استان ها، مديران كل و مديران گمركات اجرايي مستقل اعلام کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی، اعلام وصول و خروج کالا از گمرکات پیگیری شود.

در این بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه هاي شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 89.02.01 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ 89.06.22 و 53664/92/115 مورخ 92.03.26 و 99383/233 مورخ 93.06.03 موضوع تاكيد پيگيري اعلام وصول و خروج از مرز كالاي صادراتي، نامه دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص امكان فراخواني و درج اظهارنامه هاي صادراتي از كليه گمركات در سامانه واردات در مقابل صادرات و سامانه اظهار از راه دور ارسال مي گردد.

با توجه به اينكه طبق اعلام دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر امكان ثبت خروج كالا از مرز فراهم مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد با قيد فوريت چنانچه اعلام خروج كالاي موضوع اظهارنامه هاي مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگرديده است؛ ضمن پيگيري مجدد و مستمر تا حصول نتيجه و ثبت كليه اعلام خروج هاي جاري و سنوات قبل (اعم از صادرات قطعي و صادرات موقت و از محل ورود قطعي) در سامانه مذكور اقدام و هرگونه مشگل احتمالي رابه دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات منعكس و طي رونوشتي اين دفتر را نيز مطلع نمايند.

مجددا تاكيد مي نمايد پيگيري اعلام وصول و خروج كالا ( يگيري علت عدم خروج كالا و ثبت در سامانه ظرف مهلت قانوني) از وظايف گمرک مبدا و مقصد به طور توامان بوده و مسئوليت اوليه پيگيري جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتي كه محموله آن خارج نشده باشد، بر عهده گمرک مبدا است.

خواهشمنداست دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51 مورخ 85.12.28 به كليه گمركات تابعه و واحدهاي تحت امر ابلاغ و برحُسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.