به پیوست نامه معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص اصلاح بند 2 مصوبه شماره 42471/ت50769 ه مورخ 93/04/18 هیات وزیران تقدیم حضور می شود .