به پیوست فایل تصویب نامه شماره 116891/ت50056 ه مورخ 93/10/08 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی جهت اطلاع تقدیم حضور می گردد .

 

فایل آیین نامه