به استحضار می رساند جناب آقای نورانی ریاست محترم کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان نماینده تام الاختیار اتاق ایران جهت شرکت در جلسات کمسیون رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده اند.

 خواهشمند است مشکلات خود را در این خصوص به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایید تا ضمن بررسی ، مراتب به کمسیون موصوف در بانک مرکزی منعکس گردد  .