فراهم آوردن امکان کنترل و ردیابی محصولات پوشاک وارداتی و تولید داخل می تواند عامل موثری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و همچنین اطمینان خریدار محصولات به کالای خریداری شده با شد.

به پیوست دستورالعمل کنترل و ردیابی پوشاک عرضه شده به بازار تقدیم حضور می گردد .