در دنیای تجارت امروز ، برند مهمترین بخش تجارت است . امروزه بزرگان عرصه تجارت بر این باورند که برند حرف اول را در تجارت می زند . موفقیت برند مساوی با موفقیت تجارت است.

 

به پیوست دستورالعمل برند سازی در صنعت پوشاک جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد .