به پیوست تصویر نامه 60/64563 وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص نحوه تنظیم فهرست کالایی در قالب موافقت نامه تجاری اکوارسال می گردد .

خواهشمند است پس از بررسی پیشنهادات خود را به دبیرخانه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  از طریق نمابر شماره 88921495 و یا ایمیل info@itema.ir  اعلام فرمایید .