به پیوست تصویر نامه شماره 60/67956 وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص تسهیلات خرد ( خرید خودرو ، کالاهای مصرفی بادوام ، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقود مرابحه جهت اطلاه تقدیم حضور می گردد .

تسهیلات خرد
حجم فایل: 680 KB