به پیوست تصویر نامه 60/68748 وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به تصویر یادداشت تفاهم نامه توسعه همکاریهای صنعتی فیمابین ایران و عراق و تمایل آن کشور به اجرایی نمودن مفاد سند مذکور ، جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد .