فایل ضمیمه صورتجلسه تصمیمات جلسه مورخ 94/03/16 کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی پیرامون بررسی موانع و مشکلات صادرات پوشاک کشور می باشد .