احتراماً فایل فهرست کالاهای وارداتی به ارمنستان که اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای آنها در سال های آینده عوارض گمرکی متفاوت از آن اتحادیه تعیین نموده ، و به عبارت دیگر معافیت هایی برای ارمنستان در دوره انتقالی در نظر گرفته است ، تقدیم حضور می گردد . همان گونه که در فهرست مذکور مشاهده می شود ، عوارض گمرکی کالاهای وارداتی به ارمنستان در سال های آتی به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت در سال 2021 با همه تعرفه های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکسان سازی خواهد شد .

 

ارمنستان 084
حجم فایل: 11 MB