به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند بر اساس ابلاغ شماره 62981/94 مورخ 12/03/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور :

" گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تسویه و یا تعیین تکلیف کنند . بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند . تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد . کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آئین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود ."

 

مراتب جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد .